#

CO2-reductie

Duurzaamheid door CO2-reductie

ARP streeft naar een duurzamere wereld. Binnen onze mogelijkheden willen wij als organisatie een bijdrage leveren. ARP is in het bezit van een CO2-bewust certificaat niveau 3. Ons managementsysteem voor CO2-bewust handelen voldoet aan niveau 3 van het handboek CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat helpt om CO2 te reduceren. Op basis van inzicht in de energiestromen en de daaraan gelieerde CO2-uitstoot, worden gericht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze pagina geven we inzicht in onze CO2-footprint, de doelen en de wijze waarop we de doelen willen behalen.

Download hier ons CO2-bewust certificaat niveau 3 (Nederlands):

Download certificaat (NL)

Download hier ons CO2-bewust certificaat niveau 3 (Engels):

Download certificaat (Eng)

Download hier ons CO2-Managementplan N3:

CO2-Managementplan N3
CO2 reductie symbool.jpg

Doelen en maatregelen 2023-2026

Het doel is om in 2026 onze CO2-uitstoot relatief met 70% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies). 

Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

 • Terugdringen van CO2-uitstoot als gevolg van gasverbruik door:
  • Onze locaties gasvrij te maken of over te stappen op groen gas;
   Tussenstand oktober 2023: Onze locatie Eiffel wordt verwarmd door een duurzaam warmtenet en is volledig gasvrij. Voor onze locaties Withuisveld en Molensingel is in eerste instantie onderzocht of deze verwarmd kunnen worden door groen gas. Dit is niet meer mogelijk voor 2023 maar de mogelijkheden voor 2024 en verder worden onderzocht samen met onze energieadviseur.
  • De verwarmingstemperatuur te verlagen naar 19 graden;
   Tussenstand oktober 2023: De verwarmingstemperatuur in onze kantoren is verlaagd naar 19 graden. De verwarmingstemperatuur in onze bedrijfshallen is verlaagd naar 16 graden. De instellingen worden halfjaarlijks gecontroleerd.
  • De mogelijkheden te onderzoeken om met bestaande warmtepompen (airco`s) te verwarmen in plaats van met centrale verwarming;
   Tussenstand oktober 2023: Onze locatie Molensingel werd afgelopen seizoen 2022-2023 al volledig verwarmd door warmtepompen / airco`s op elektriciteit en dit wordt voortgezet in 2023-2024. Onze locatie Eiffel wordt verwarmd door een duurzaam warmtenet. Het onderzoek voor onze locatie Withuisveld moet nog worden uitgevoerd.
  • Overheidsadviezen zo goed mogelijk op te volgen.
   Tussenstand oktober 2023: Het overheidsadvies om temperaturen te verlagen is opgevolgd binnen alle locaties. Verder zijn er geen bruikbare nieuwe adviezen verstrekt vanuit de overheid.
 • Terugdringen van CO2-uitstoot als gevolg van brandstofverbruik door:
  • Ons wagenpark zo veel mogelijk te elektrificeren;
   Tussenstand oktober 2023: Per 1 juli 2023 was ruim 28% van ons wagenpark volledig elektrisch en ruim 9% hybride. Dit percentage stijgt verder in de rest van 2023.
  • Duurzaamheidseisen in het leasebeleid vast te leggen;
   Tussenstand oktober 2023: Ons duurzaam leasebeleid is dusdanig opgesteld dat elektrische voertuigen zeer sterk worden gestimuleerd en zuinige voertuigen sterk worden gestimuleerd. Vervuilende voertuigen zijn niet langer toegestaan. Dit beleid wordt periodiek bijgewerkt op basis van actuele ontwikkelingen.
  • In gesprek te gaan met leaserijders die nog niet over willen stappen naar een elektrisch voertuig;
   Tussenstand oktober 2023: Deze maatregel wordt structureel toegepast door wagenparkbeheer.
  • Elektrische fietsen ter beschikking te stellen voor korte werkafstanden;
   Tussenstand oktober 2023: Het vooronderzoek is onlangs afgerond en er is een adviesdocument opgesteld. Het vervolg moet nog worden uitgevoerd.
  • Bedrijfswagens te elektrificeren of te laten rijden op HVO100 fossielvrije brandstof;
   Tussenstand oktober 2023: Er is in oktober 2023 één nieuwe volledig elektrische bedrijfswagen in gebruik genomen. De overige twee bedrijfswagens rijden volledig op HVO100 fossielvrije brandstof. 
  • Gedeelde auto`s te elektrificeren;
   Tussenstand oktober 2023: Onze gedeelde auto’s zijn onlangs vervangen door twee elektrische deelauto’s en één plug-in hybride deelauto. 
  • Overheidsadviezen zo goed mogelijk op te volgen.
   Tussenstand oktober 2023: Er zijn geen nieuwe bruikbare overheidsadviezen ontstaan op het gebied van verminderen brandstofverbruik.
 • Terugdringen van CO2-uitstoot als gevolg van business travel door:
  • ​​​​​​​​​​​​​​Het zakelijk verkeer & woon-werkverkeer in kaart te brengen;
   Tussenstand oktober 2023: Het zakelijk verkeer & woon-werkverkeer wordt volledig bijgehouden en is inzichtelijk.
  • Vervangende duurzame reisopties in kaart te brengen en erover te communiceren om onder andere vliegreizen binnen Europa te verminderen.
   ​​​​​​​Tussenstand oktober 2023: Deze verbeteractie moet nog worden uitgevoerd.
 • Terugdringen van CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik door:
  • Bij het in gebruik nemen van een nieuwe locatie de volgende punten mee te nemen tijdens de contractonderhandeling
   • Nederlands groene stroom
   • Ledverlichting
   • Energielabel A/B/C
   • Laadpunten voor elektrische auto's
    Tussenstand oktober 2023: Deze punten zullen worden toegepast wanneer van toepassing.
  • Duurzame (energiezuinige) ICT-middelen in te zetten
   Tussenstand oktober 2023: Duurzame IT-middelen passen wij zoveel mogelijk toe op alle locaties. Bij aanschaf van nieuwe IT wordt nadrukkelijk gelet op duurzaamheidsspecificaties en -keurmerken.
  • Alle locaties te voorzien van 100% ledverlichting;
   Tussenstand oktober 2023: De projecten met betrekking tot ledverlichting zijn allemaal afgerond. Hierdoor zijn alle locaties volledig omgebouwd van conventionele verlichting naar led-verlichting.
  • Onze locaties waar mogelijk van zonnepanelen te voorzien;
   Tussenstand oktober 2023: Voor onze locatie Withuisveld wachten wij op een akkoord voor teruglevering vanuit de netbeheerder. Locatie Molensingel is volledig voorzien van zonnepanelen. Locatie Eiffel betreft een monumentaal bedrijfsverzamelgebouw waar geen eigen zonnepanelen geplaatst mogen worden.
  • Onze locaties te voorzien van groene stroom;
   Tussenstand oktober 2023: Alle locaties maken gebruik van 100% groene stroom. Deze groene stroom bestaat uit windkracht en zonne-energie.
  • Te onderzoeken welke laadmogelijkheden gebruik maken van groene stroom en hierover te communiceren;
   Tussenstand oktober 2023: Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door wagenparkbeheer. 
  • Medewerkers te voorzien van advies om zelf energiezuiniger te werken;
   Tussenstand oktober 2023: In juni 2023 zijn medewerkers voorzien van advies via het interne communicatieplatform.
  • Locaties te voorzien van sensoren zodat licht niet onnodig brandt;
   Tussenstand oktober 2023: Waar nodig en mogelijk zijn alle locaties voorzien van sensoren. 
  • Airco`s in de zomer zo weinig mogelijk te gebruiken en de temperatuur te verhogen.
   Tussenstand oktober 2023: In juni 2023 zijn medewerkers voorzien van advies via het interne communicatieplatform.
 • Het bewustzijn van medewerkers vergroten door:
  • ​​​​​​​Medewerkers deel te laten nemen aan duurzame initiatieven;
   Tussenstand oktober 2023: Deze verbeteractie moet nog worden uitgevoerd.
  • Succesverhalen met betrekking tot CO2 te communiceren en te stimuleren;
   Tussenstand oktober 2023: Minimaal twee keer per jaar wordt gecommuniceerd over dit thema.
  • Interne en externe communicatie te professionaliseren.
   ​​​​​​​Tussenstand oktober 2023: In samenwerking met ons communicatieteam wordt maandelijks overlegd en ook wordt bij iedere nieuwe publicatie aandacht besteed aan dit onderwerp.

Doelen en maatregelen 2021 - 2022

Het doel is om in 2022 onze CO2-uitstoot relatief met 35% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies). 

Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

 • Terugdringen van elektraverbruik door:
  • Onze locaties volledig te voorzien van led-verlichting;
   Eindstand december 2022: De projecten met betrekking tot ledverlichting zijn allemaal afgerond. Hierdoor zijn alle locaties van ARP Nederland volledig omgebouwd van conventionele verlichting naar ledverlichting.
  • Aantoonbaar energiezuinige IT middelen structureel toe te passen.
   Eindstand december 2022: Groene IT-middelen passen we zoveel mogelijk toe op alle locaties. Bij aanschaf van nieuwe IT wordt nadrukkelijk gelet op duurzaamheidsspecificaties en -keurmerken.
 • Terugdringen van gasverbruik door:
  • Het isoleren van warmwaterleidingen- en appendages;
   Eindstand december 2022: Alle relevante warmwaterleidingen en -appendages van onze locaties zijn geïsoleerd.
  • De aanvoertemperatuur van cv-water automatisch te regelen op basis van buitentemperatuur;
   Eindstand december 2022: Deze maatregel is gerealiseerd voor locatie Withuisveld en Molensingel. Locatie Eiffel is niet van toepassing wegens de afwezigheid van een gasaansluiting en de aanwezigheid van een duurzaam warmtenet.
  • De opstarttijd van cv-installaties te regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.
   Eindstand december 2022: Deze maatregel is gerealiseerd voor locatie Withuisveld en locatie Molensingel. Locatie Eiffel is niet van toepassing wegens de afwezigheid van een gasaansluiting en de aanwezigheid van een duurzaam warmtenet.
 • Terugdringen van brandstofverbruik door:
  • Het ontwikkelen en implementeren van een mobiliteitsbeleid met als doel de aanschaf van zuinige voertuigen te stimuleren;
   Eindstand december 2022: Het duurzame mobiliteitsbeleid 2022 is inmiddels gereed en tevens geïmplementeerd binnen de organisatie.
  • Toekomstige leaseauto’s voorzien van energiezuinige banden;
   Eindstand december 2022: Deze maatregel is gerealiseerd. Bij de aanvraag van een nieuwe leaseauto wordt specifiek gelet op en gevraagd naar energiezuinige banden. Dit is een vereiste tijdens het aanvraagproces. De leasemaatschappijen waar wij mee samenwerken zetten energiezuinige banden in, waarbij ook wordt gelet op veiligheid van de bestuurder en inzittenden.
  • Stimuleren van zuinig rijden door het verbruik per kwartaal per medewerker te berekenen.
   Eindstand december 2022: In het tweede kwartaal 2021 is de competitie ‘Zuinigste rijder 2021’ gestart. Ieder kwartaal wordt het verbruik per leaseauto berekend en hieruit ontstaat een top 3 met meest zuinige rijders. Er zijn verschillende prijzen te winnen. 
 • Het wagenpark gedeeltelijk elektrificeren door:
  • Het inzetten van volledig- of deels elektrische auto’s met als doel om 10% van het wagenpark te elektrificeren.
   Eindstand december 2022: Dit subdoel is behaald. Momenteel is 11% van ons wagenpark volledig elektrisch en 9% hybride. Dit percentage gaat de komende periode nog verder stijgen.

Doelen en maatregelen tot en met 2020

Het doel is om in 2020 onze CO2-uitstoot relatief met 30% terug te hebben gedrongen ten opzichte van het basisjaar 2017 (scope 1 en 2 emissies). Dit doel moet behaald worden op basis van de volgende maatregelen:

 • Inkopen van groene stroom (windkracht, waterkracht of zonne-energie) van Nederlandse oorsprong.
  Eindstand december 2020: Alle locaties van ARP Nederland draaien inmiddels op 100% Nederlandse groene stroom. Deze groene stroom bestaat uit windkracht en zonne-energie.
   
 • Verminderen elektraverbruik door onder andere led-verlichting en groene IT middelen toe te passen.
  Eindstand december 2020: Alle locaties van ARP Nederland zijn inmiddels zo goed als volledig omgebouwd van conventionele verlichting naar led-verlichting. Nog 65 units moeten vervangen of omgebouwd te worden. Ook zijn er sensoren geplaatst waar mogelijk zodat verlichting niet onnodig brandt. Groene IT middelen passen we zoveel mogelijk toe op alle locaties. Bij aanschaf van nieuwe IT wordt er specifiek gelet op duurzaamheidsspecificaties en -keurmerken.
 • Terugdringen van het brandstofverbruik door het stimuleren van zuinige leaseauto’s en te sturen op zuinig rijgedrag.
  Eindstand december 2020: Het oorspronkelijke maatregelenpakket is aangepast door de Covid-19 pandemie. Het brandstofverbruik is aanzienlijk gedaald door Covid-19 de afgelopen periode. Ook zal Covid-19 leiden tot structureel minder gebruik van voertuigen door de verdere integratie van moderne IT communicatiemiddelen binnen onze bedrijfsprocessen. Dit resulteert in het terugdringen van ons brandstofverbruik. Er is aanvullend een nieuw maatregelenpakket ontwikkeld dat beter aansluit bij het huidige tijdperk. Onder doelen en maatregelen 2021-2022 is dit verder uitgewerkt.
   
 • Het wagenpark gedeeltelijk elektrificeren.
  Eindstand december 2020: Inmiddels zijn vier laadpunten gerealiseerd op het parkeerterrein van onze hoofdlocatie. Hierdoor kunnen we ons wagenpark eenvoudiger elektrificeren.

CO2-footprint Q1+Q2 2023

co2 footprint q1 q2 2023.png

Verdeling CO2-uitstoot Q1+Q2-2023 naar categorie (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

CO2-footprint 2022

CO2 footprint 2022 (1).png

Verdeling CO2-uitstoot 2022 naar categorie (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Voortgang CO2-reductie 2017-2022 (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

CO2-footprint 2021

Afbeelding1_co2_uitstoot_2021.png

Verdeling CO2-uitstoot 2021 naar categorie (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Voortgang CO2-reductie 2017-2021 (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

CO2-footprint 2020

Afbeelding4_co2_uitstoot_2020.png

Verdeling CO2-uitstoot 2020 naar categorie (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Afbeelding5_co2_uitstoot_2020.png
Afbeelding6_co2_uitstoot_2020.png

Voortgang CO2-reductie 2017-2020 (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Duurzaamheid - scopes 2020.jpg

Verhouding scopes 2020 (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

CO2-footprint 2019

Afbeelding7_co2_uitstoot_2019.png

Verdeling CO2-uitstoot 2019 naar categorie (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

co2 op basis van FTE.png.jpg
co2 op basis van omzet.png.jpg

Voortgang CO2-reductie 2017-2019 (geheel Bechtle Management waar ARP een bedrijfsonderdeel van is).

Projecten

Om de CO2-uitstoot bij projecten zo beperkt mogelijk te houden, passen we hier ook de maatregelen van de organisatie toe.

Samenwerking

ARP heeft samengewerkt met experts van KVGM en De Duurzame Adviseurs om het managementsysteem te beoordelen, te onderhouden en continu te verbeteren.

Ook is ARP aangesloten bij en levert een bijdrage aan de Stichting Positieve Impact.

Verder worden onze CO2-prestaties en ambities gedeeld op de website van SKAO:
https://skao.nl/certificaathouders/1407